administracijaServis građanaInformacijeMapa grada

Općinska uprava

Press

K O N K U R S

23.12.2021

za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2021/2022. godiniNa osnovu čl. 40. Statuta Općine Bugojno (“Službene novine Općine Bugojno”, br. 7/07, 2/08 i 6/11),  Odluke o dodjeli stipendija redovnim studentima za akademsku 2021/2022.godinu (“Službene novine Općine Bugojno”, broj: 8/21)  i  Pravilnika o standardima i kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima („Službene novine Općine Bugojno“, broj: 8/21), općinski načelnik raspisuje

K  O  N  K  U  R  S

za dodjelu stipendija redovnim studentima u

akademskoj 2021/2022. godini

I

            Pravo na dodjelu stipendija imaju redovni studenti koji imaju stalno prebivalište na području općine Bugojno najmanje šest mjeseci prije prijave na Konkurs i koji se školuju  u Bosni i Hercegovini.

II

Pravo na dodjelu stipendija nemaju:

- vanredni studenti,

- studenti apsolventi,

- studenti koji su u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisali istu godinu studija,

- studenti koji primaju stipendiju od drugog davaoca,

- studenti koji sa danom objave konkursa navršavaju 26. godina života,

- studenti koji već imaju završen jedan od fakulteta.

III

Za akademsku 2021/2022. godinu dodjeljuje se 200 stipendija, a stipendije će se dodjeljivati sljedećim kategorijama studenata:

Kategorija 1: učenici generacije školske 2020/2021. godine, koji su upisali redovni studij,

Kategorija 2: studenti sa postignutim natprosječnim uspjehom (prosječna ocjena u prethodnim godinama studija je iznad 8,5 odnosno 4,25),

Kategorija 3: studenti iz socijalno ugroženih kategorija (djeca bez jednog ili oba roditelja i djeca korisnici stalne socijalne pomoći),

Kategorija 4: djeca sa posebnim potrebama (invaliditeta 60% i više),

Kategorija 5: djeca šehida i poginulih boraca, RVI, djeca osoba sa invaliditetom od 100% i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja,

Kategorija 6: redovni studenti I – VI godine studija koji nisu obuhvaćeni jednom od prethodnih kategorija.

Broj stipendija ove kategorije će biti raspoređen nakon podjele u kategorijama 1.,2.,3.,4. i 5. a po procentualnom učešću po godinama:

I godina 10% stipendija,                    II godina 10% stipendija,

III godina 20% stipendija,                 IV godina 20% stipendija,

V godina 20% stipendija,                  VI godina 20% stipendija.

IV

Izbor kandidata vršit će se po Pravilniku o standardima i kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima („Službene novine Općine Bugojno”, broj: 8/21) i na osnovu Odluke o dodjeli stipendija redovnim studentima u  akademskoj 2021/2022. godini. („Službene novine Općine Bugojno”, broj: 8/21)

Dodjela stipendija izvršit će se po rang listi prioriteta koju će utvrditi Komisija Općinskog vijeća za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2021/2022.godinu.

Komisija će pregledati i razmotriti pristigle prijave na objavljeni Konkurs, utvrditi broj bodova za svakog kandidata i napraviti rang listu. Kandidati mogu uložiti prigovor na objavljenu rang listu u roku od osam dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj ploči i web stranici Općine Bugojno. U slučaju da prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova po kriteriju uspjeh u školovanju, a potom po kriteriju materijalni status.

Svi prijavljeni kandidati iz člana III iz kategorija 1.,2.,3.,4. i 5.  sa uredno dostavljenom dokumentacijom će biti dobitnici stipendije bez bodovanja.

Studenti iz kategorije 6. iz  člana III će biti bodovani na osnovu Pravilnika o standardima i kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima.

Kandidati  u kategoriji 6. iz  člana III koji imaju primanja iznad 250,00 KM po članu domaćinstva nemaju pravo aplicirati na ovaj konkurs.

Broj stipendija  kategorije 6., po godinama  dodjelit će se procentualo od preostalog broja raspoloživih stipendija.

V

Ukupna sredstva za stipendije za akademsku 2021/2022. godinu iznose 200.000,00 KM.

Stipendija se isplaćuje u 10 jednakih mjesečnih rata.

Visina mjesečne rate stipendije iznosi 100,00 KM.

Po sprovedenom konkursu Općinska služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu sačinit će Ugovor o stipendiranju studenata, kojim će se bliže urediti međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije. Prilikom potpisivanja ugovora o stipendiranju student je dužan predočiti potvrdu sa fakulteta da je u statusu redovnog studenta (ne stariju od 15 dana).

Isplata stipendije se vrši putem računa kandidata otvorenog kod banke kojeg svaki kandidat obavezno dostavlja prilikom apliciranja na konkurs.

VI

Kandidati koji konkurišu za stipendije za akademsku 2021/2022.godinu uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

Red.

broj

Naziv dokumenta

Organ koji izdaje dokument

1.

Prijava na konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2021/2022. godini

 

Općina Bugojno

Centar za usluge građanima

Šalter «Informacije»

2.

Dokaz o ostvarenom uspjehu i to:

-          za studente I godine: fotokopije svjedočanstava o završenom I,II,III i IV razredu srednje škole

 

Srednje škole

 

-          za studente ostalih godina uvjerenje ili neki drugi dokaz o broju položenih ispita iz prethodnih godina sa navedenom prosječnom ocjenom (studenti II godine: za I godinu, Studenti III godine: za I i II godinu, itd.)

 

NAPOMENA: Obavezano je imati naveden prosjek ocjena

 

Visokoobrazovna ustanova

3.

Dokaz o zaposlenju/penzionisanju i visini stalnih izvora prihoda svih punoljetnih članova domaćinstva (potvrda o plaći, penzijski ček, invalidnina iz oblasti boračko invalidske zaštite, stalna socijalna pomoć)

- za zaposlene: potvrda preduzeća/ustanove gdje su članovi domaćinstva zaposleni,

Ako zaposlenik nije u mogućnosti priložiti uvjerenje o visini prosječne plaće dostavlja uvjerenje PIO/MIO da se nalazi u matičnoj evidenciji osiguranika (radnici na čekanju), ne stariji od 60 dana, original ili ovjerena kopija,

- za penzionere: penzijski ček iz prethodnog mjeseca,ček PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična penzija/mirovina, starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina), ne stariji od 60 dana, original ili ovjerena kopija,

- za RVI i porodice šehida i palih boraca: uvjerenje iz Službe za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu,

- za nezaposlene ili demobilisane borce: uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje ili neki drugi validan dokaz.

4.

Kućna lista kandidata u kojoj su navedeni svi članovi porodičnog domaćinstva

Općina Bugojno

Centar za usluge građanima

Šalter «ovjera potpisa»

5.

Prijavu stalnog mjesta boravka ili ovjerenu fotokopiju lične karte

MUP- odjeljenje CIPS-a

ili šalter za ovjeru dokumenata u Općini

6.

Potvrda da je student u tekućoj školskoj godini prvi put upisao godinu studija za koju konkuriše

Visokoobrazovna ustanova

7.

Uvjerenje o statusu studenta bez jednog roditelja sa naznakom da li je korisnik dječijeg dodatka ili ne

Centar za socijalni rad

8.

Uvjerenje o statusu studenta bez oba roditelja (samo za kategoriju 3)

Centar za socijalni rad

9.

Uvjerenje da je student iz porodice korisnika stalne socijalne pomoći (samo za kategoriju 3)

Centar za socijalni rad

10.

Dokaz da student u porodičnom domaćinstvu ima još studenata na studiranju u BiH

Visokoobrazovna ustanova

11.

Uvjerenje da je student iz porodice boračke populacije sa navedenim vremenom koje je roditelj proveo u odbrani BiH od agresije

Ministarstvo odbrane - Odjel/Služba za odbranu u općini Bugojno

12.

Izjavu da student nije stipendista nekog drugog organa ili institucije i da li je smješten u studentski dom, svoj ili stan roditelja ili koristi privatni smještaj

Općina Bugojno

Centar za usluge građanima

Šalter «ovjera potpisa»

13.

Obrazac sa podacima bankovnog računa studenta

Banka u kojoj student ima otvoren račun

14.

Diploma – uvjerenje učenika generacije (samo za kategoriju 1)

 

15.

Potvrdu  da je student  dobitnik nagrade za vrhunske sportske rezultate

Sportski savez općine Bugojno i sportski klubovi

16.

Potvrdu da je student  bio aktivan volonter  u nevladinoj organizaciji

Nevladina organizacija

VII

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja (23.12.2021.godine). Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predaju se lično  u Općini Bugojno, šalter “Prijem podnesaka” ili putem pošte preporučeno na adresu:

Općina Bugojno, Služba za privredu, društvene djelatnosti i  opću upravu, ul. 307. Motorizovane brigade br. 92., sa naznakom “Komisija Općinskog vijeća za  dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2021/2022. godinu.

VIII

Nepotpune i neblagovremene dostavljene prijave neće se uvažiti, niti je dozvoljeno dopunjavanje istih nakon isteka roka za podnošenje prijava na Javni poziv.

 

 

 IX

            Sve dodatne informacije u vezi konkursa mogu se dobiti u zgradi Općine Bugojno – Služba za privredu,  društvene djelatnosti i opću upravu (soba 103) ili na šalteru “Informacije” Centra za usluge građanima, na telefon broj:  030/251-210 i 030/509-271.

Broj: 04-38-02806-21                                                  OPĆINSKI NAČELNIK

Bugojno, 23.12.2021. godine                                                   Hasan Ajkunić, prof.

 
[ Nazad ]