administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Općinska uprava

Press

O D L U K U

9.3.2018

O OBJAVLJIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE BUGOJNONa osnovu člana 26. Statuta općine Bugojno („Službene novine“ općine Bugojno broj: 7/07, 2/08 i 6/11) i člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 57/17, 60/17 i 10/18), Općinsko vijeće Bugojno na sjednici održanoj 14.02.2018. godine, donijelo je

 

O D L U K U

O OBJAVLJIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE

ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE BUGOJNO

 

I

 

Općinsko vijeće Bugojno objavljuje javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Bugojno i utvrđuje sljedeće elemente:

 

  1. Mjesto oglašavanja

-           Dnevni avaz

-           Radio i televizija Bugojno

-           web stranica općine Bugojno

 

  1. Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati

a)      opći uslovi

-          da je osoba sa pravom glasa

-          za člana Općinske izborne komisije ne može biti imenovana osoba: koja se ne može kandidirati u smislu čl. 1.6 i 1.7. i 1.7a Izbornog zakona BiH; koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora); koja je nosilac izbornog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12/4 Izbornog zakona BiH; koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorna, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

b) posebni uslovi:

-          da ima prebivalište u općini Bugojno za koju se imenuje Izborna komisija

-          da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme  ili završen fakultet bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS

-          da posjeduje iskustvo u provođenju izbora (članstvo u izbornoj komisiji, članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvačenim Izbornim zakonom BiH)

-          izuzetno iz predhodne alineje tri član Općinske izborne komisije može biti i osoba sa VII/1 stepen stručne spreme završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ETCS bez izbornog iskustva

-          izuzetno od prethodne alineje dva član izborne komisije može biti lice koje ima završenu višu školu, odnosno VI stepen stručne spreme ako je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14 stav (1) Izbornog zakona BiH ili ukoliko nema kandidata koji imaju završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme  ili završen fakultet bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS.

-          izuzetno iz predhodne alineje jedan član izborne komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge općine, ukoliko nema kandidata sa prebivalištem u općini za koju se imenuje izborna komisija, koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom.

 

  1. Potrebni dokumenti

-           prijava o učešću na javnom oglasu,

-           ovjeren prijepis diplome o završenom fakultetu, odnosno višoj školi,

-           fotokopija prijave o prebivalištu na području općine ne starija od 30 dana,

-           orginalni dokaz o potrebnom radnom iskustvu u provođenju izbora,

-           uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca)

-           izjava o nacionalnom izjašnjavanju kandidata- imenovanog člana izborne komisije sa posljednjeg popisa stanovništva u BiH, svojeručno potpisana i ovjerena kod nadležnog organa,

-           potpisana i ovjerena izjava da nije član izvršnog organa stranke/partije,

-           ovjerena fotokopija lične karte,

 

  1. Rok za podnošenje prijava

-           javni oglas za podnošenje prijava kandidata ostaje otvoren osam dana od dana njegovog objavljivanja

 

  1. Trajanje mandata

-           mandat imenovanom kandidatu traje sedam godina i teče od dana davanja saglasnosti CIK-a BiH na akt o imenovanju člana izborne komisije

 

  1. Potrebna nacionalna i spolna zastupljenost

-           sastav Izborne komisije treba biti multietničan i odražavati zastupljenost konstitutivnih naroda u općini, uključujući i ostale, a prema posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou,

-           sastav izborne komisije će, u pravilu, održavati ravnopravnu zastupljenost spolova a koja postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen sa najmanje 40% od ukupnog broja članova izborne komisije.

II

 

Prijave kandidata dostavljaju se na adresu: Općinsko vijeće Bugojno–Komisija za izbor i imenovanje, putem pošte ili direktno na protokol Općine Bugojno.

Nepotpune prijave, ili podnesene van utvrđenog roka, neće se uzeti u razmatranje.

 

III

 

Za provođenje postupka po ovom javnom oglasu, ovlašćuje se Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Bugojno u funkciji konkursne komisije.

 

 

Broj: 02-02-00599-18                                                                

Bugojno, 14.02.2018. godine

 

 

          
[ Nazad ]

Download